close login phone icon-mail piggy-bank team tandwiel settings succes icon-arrow icon-twitter icon-facebook alert icon-acceptatie icon-car icon-car-wash icon-optimaal-gemak icon-overzicht icon-parking icon-plug icon-train icon-search icon-tanken icon-aarde kaart icon-line-chart icon-team

Multi Tank Card B.V. (hierna: “MTc”) neemt uw privacy serieus en zal informatie over u, als Gebruiker van de diensten van MTc, op een veilige manier te verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door MTc gevoerde beleid ten aanzien van privacy en beveiliging. We raden u aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden.

Wie is MTc?

MTc is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2132 JE) Hoofddorp, aan de Antareslaan 39, (KvK nummer 34069864). MTc biedt dienstverlening op het gebied van zakelijke mobiliteit. Hierbij biedt MTc aan verschillende soorten ondernemingen de mogelijkheid om – al dan niet voor hun medewerkers – een mobiliteitspakket af te nemen. Onderdeel van dit pakket is de MultiTankcard, waarmee u als Gebruiker binnen of buiten Nederland bepaalde diensten kan afnemen, zoals brandstof of reizen met openbaar vervoer. In het MTc Driver Dashboard kunt u als Gebruiker bepaalde diensten afnemen en tevens onder andere het gebruik van de MultiTankcard en het MTc Driver Dashboard inzien. MTc werkt samen met verschillende partijen om haar diensten aan te bieden, zoals taxi-aanbieders en de Nederlandse Spoorwegen. Deze Privacy Policy ziet slechts op de verwerking van persoonsgegevens door MTc. Op de verwerking door de derde kan een ander privacy statement van toepassing zijn. MTc raadt u aan het privacy statement van de betreffende derden te raadplegen.

Welke informatie wordt door MTc verzameld en verwerkt?

Pasaanvraag

Om in bezit te komen van een MultiTankcard ten einde Mobiliteitsdiensten af te kunnen nemen dient uw werkgever of een derde namens uw werkgever (beide “Cliënt”) een MultiTankcard aan te vragen. Daarvoor moeten de volgende gegevens worden ingevoerd in het beheerportal van MTc. Deze zijn echter niet verplicht of kunnen algemene bedrijfsgegevens of fictieve gegevens worden ingevoerd:

 • (Bedrijfs)naam
 • (Bedrijfs)adres
 • Email adres
 • Mobiel telefoonnummer
 • Kenteken van auto

Indien MTc met de Cliënt heeft afgesproken dat zij de MultiTankcard direct aan u toestuurt, gebruikt MTc uw naam en adres om de MultiTankcard aan u toe te kunnen sturen en/of de PIN code aan u te sturen.

Account

Om gebruik te kunnen maken van het MTc Driver Dashboard heeft u een Account nodig. Voor het aanmaken van een Account moet u de volgende gegevens invoeren: E-mailadres Wachtwoord

Uw Accountgegevens zijn niet zichtbaar voor andere Gebruikers van het MTc Driver Dashboard of voor derden anders dan voor Cliënt. Uw wachtwoord is tevens niet zichtbaar voor Cliënt.

Gebruik van de MultiTankcard

Bij het gebruik van de MultiTankcard en het MTc Driver Dashboard ontvangt en verwerkt MTc gegevens over uw gebruik van de MultiTankcard en het MTc Driver Dashboard, waaronder uw gebruik om diensten af te rekenen. Uw gegevens over uw gebruik zijn niet zichtbaar voor andere Gebruikers of voor derden, anders dan voor Cliënt. Wanneer u van een Mobiliteitsdienst gebruik maakt, slaat MTc de volgende algemene gegevens op:

 • Pasnummer
 • Datum van transactie
 • Plaats van transactie
 • Bedrag in Euro’s
 • Leverancier
 • Type dienst
 • Gebruik, bijvoorbeeld ‘privé’ of ‘zakelijk’

Daarnaast slaat MTc gegevens op die specifiek zijn voor een transactie. De type transacties en gegevens die daarbij worden opgeslagen worden hieronder opgesomd.

Brandstof

MTc biedt de mogelijkheid om binnen of buiten Nederland brandstof en aan brandstof gerelateerde producten, inclusief tol, af te nemen.

 • Brandstofstation
 • Hoeveelheid afgenomen brandstof of andere relevante eenheid
 • Prijs per liter
 • Kilometerstand
 • Vervangend vervoer

Elektrisch laden

MTc biedt de mogelijkheid om elektrische auto’s op te laden met de MultiTankcard.

 • Locatie oplaadpunt
 • Oplaadduur
 • Hoeveelheid elektriciteit

Parkeren

MTc biedt de mogelijkheid om binnen Nederland met uw MultiTankcard gebruik te maken van parkeergarages en P+R terreinen. Bovendien biedt MTc de mogelijkheid om binnen Nederland met het MTc Driver Dashboard zone te parkeren.

 • Parkeertijden (start en eind);
 • Zone code, parkeergarage of P+R terrein
 • Type dienst (wel of geen BTW van toepassing)

Taxi

MTc biedt de mogelijkheid om binnen Nederland met het MTc Driver Dashboard gebruik te maken van een taxi.

 • Startlocatie
 • Bestemming
 • Reisafstand

Openbaar Vervoer

MTc biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van openbaar vervoer en aanverwante diensten.

 • Startlocatie
 • Bestemming
 • Reisafstand
 • Operator (de partij die de dienst heeft uitgevoerd)
 • Leverancier (de partner van MTc die de transactieverwerking mogelijk maakt)

Declaratie indienen

Via het MTc Driver Dashboard kunt u – als Cliënt dat toestaat – achteraf een declaratie indienen. Wanneer u een declaratie indient, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Kenteken
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Rekeningnummer
 • Leverancier
 • Brandstofstation
 • Datum van transactie
 • Plaats van transactie
 • Bon nummer
 • Product
 • Hoeveelheid afgenomen brandstof of andere relevante eenheid
 • Kilometerstand
 • Bedrag in Euro’s
 • Vervangend vervoer
 • Reden voor declaratie
 • Declaratie bon
 • CVC-code

Automatisch gegenereerde informatie

Om het MTc Driver Dashboard optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van het MTc Driver Dashboard verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van schermen en het beveiligen van het MTc Driver Dashboard.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt, het Account nummer en de pagina's die u op het MTc Driver Dashboard bezoekt. Tevens houden wij inloggegevens bij, zoals ingegeven wachtwoord, de host name die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

Om het gebruik van de MultiTankcard en het MTc Driver Dashboard mogelijk te maken; Om de gevraagde verrichtingen uit te voeren, zoals het afnemen van diensten met de MultiTankcard en het MTc Driver Dashboard en het inzien van uw gegevens via het MTc Driver Dashboard; Om rapportages aan de Cliënt te verstrekken over uw gebruik van de MultiTankcard; Om uw gebruik van de MultiTankcard aan Cliënt te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MTc:

Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft; Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen; Om de MultiTankcard en het MTc Driver Dashboard te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

U heeft toestemming geven voor het gebruik of de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MTc rust:

Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

MTc wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar (mobiliteits)diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de MultiTankcard of het MTc Driver Dashboard zal MTc dat daarom aan u laten weten. Ook kan MTc u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van MTc willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar klantenservice@mtc.nl. Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke e-mail die door MTc aan u wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover dat nodig is in het kader van diensten die u heeft verzocht, indien u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Zo kan MTc bijvoorbeeld uw gegevens aan derden verstrekken, indien u gebruik maakt van Mobiliteitsdiensten die met behulp van deze derden worden geleverd of indien de MultiTankcard in samenwerking met een derde wordt aangeboden. Ook kunnen uw gegevens worden verstrekt aan derden ten behoeve van de dienstverlening van deze derde aan u, Cliënt of MTc. Het is mogelijk dat op de verwerking door derden een ander privacy statement van toepassing is. Wij raden u aan het privacy statement van een derde te raadplegen. Ten slotte kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

Hyperlinks van derden

Het MTc Driver Dashboard kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van het MTc Driver Dashboard verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. MTc heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door MTc worden verwerkt. MTc accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang bewaart MTc uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Tenzij MTc verplicht is om op grond van wetgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart MTc uw persoonsgegevens voor de duur van de overeenkomst tussen MTc en de Cliënt of de overeenkomst tussen Cliënt en Werkgever. Daarna zal MTc uw persoonsgegevens binnen 14 dagen verwijderen, tenzij we uw persoonsgegevens nog dienen te bewaren om een lopende klacht af te handelen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?

De persoonsgegevens die MTc verzamelt en verwerkt met het gebruik van de MultiTankcard en het MTc Driver Dashboard worden niet doorgegeven aan derde landen.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

MTc heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoons- en andere gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij MTc over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar klantenservice@mtc.nl. MTc zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzage verzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij MTc op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat MTc uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. MTc zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien MTc uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en in machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar klantenservice@mtc.nl.

Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd door MTc. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de algemene MTc website: www.mtc.nl.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, en komt u er met MTc niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Policy dan kunt u een bericht sturen naar

klantenservice@mtc.nl.