close login phone icon-mail piggy-bank team tandwiel settings succes icon-arrow icon-twitter icon-facebook alert icon-acceptatie icon-taxi icon-wasstraat icon-parking icon-plug icon-trein icon-search icon-tanken icon-aarde kaart icon-line-chart icon-team icon-chevron icon-olie icon-pech icon-overzicht icon-optimaalgemak

 

1. Definities  

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis: 

Account: het door Berijder aangemaakte account waarmee deze toegang verkrijgt tot de QRID App;  

Aanmeldgegevens: het e-mailadres en wachtwoord welke worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot het Account binnen de QRID App;  

App-store: de op de compatibele mobiele terminal van Berijder die gebruik maakt van iOS of Android beschikbare app-store waar de App gedownload kan worden; 

Berijder: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de QRID App;  

Betaaldienst: een aanbieder van een betalingsdienst welke het mogelijk maakt een In-App Aankoop te voldoen. 

Content: al het door MTc en/of de Locatiehouder in de QRID App geplaatste materiaal, waaronder maar niet beperkt tot informatie, foto’s en hyperlinks; 

Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden die gelden vanaf het moment dat Berijder de QRID App heeft gedownload op een compatibel mobiele terminal; 

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow; 

In-App Aankoop: Aankoop van een Laadsessie bij Locatiehouder in de QRID App;  

Laadpunt: een voorziening bij de Locatiehouder die kan worden gebruikt om de batterij van een elektrisch voertuig op te laden; 

Laadsessie: een sessie waarin Berijder zijn elektrisch voertuig kan laden bij een Laadpunt van een Locatiehouder welke geïnitieerd wordt vanuit de App; 

Locatiehouder: de rechtspersoon die op zijn terrein beschikt over elektrische laadinfrastructuur en die een prijspropositie vaststelt in het Qrid-Portaal en aan Berijder communiceert via de QRID App; 

MTc: Multi Tank Card B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (2132 JE) Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, aan de Antareslaan 39, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34069864; 

Overeenkomst: de tussen MTc en Berijder gesloten overeenkomst over het gebruik van de QRID App bestaande uit de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de SLA; 

Privacyverklaring: het document waarin is vastgelegd hoe MTc omgaat met de verwerking van persoonsgegevens die in de QRID App kan worden geraadpleegd en gedownload; 

QRID App: de applicatie die in opdracht van MTc is ontwikkeld en door haar beschikbaar wordt gesteld aan Berijder; 

Qrid-Portaal: het portaal waar Locatiehouder proposities kan invoeren en beschikbaar stellen aan een Berijder via de QRID App. 

2. Algemeen  

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het moment dat Berijder de QRID App downloadt via een App-store. Door gebruik te maken van de QRID App gaat Berijder akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.  

MTc kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. De meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden zijn te vinden in de QRID App. Indien de Gebruiksvoorwaarden wijzigen ontvangt Berijder hiervan een melding en vraagt MTc Berijder de gewijzigde voorwaarden te accepteren. Indien Berijder niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, wordt Berijder uitgelogd in de QRID App en kan daarvan niet langer gebruik worden gemaakt. 

Indien MTc de Gebruiksvoorwaarden dusdanig wijzigt dat er sprake is van een ingrijpende verandering zoals een geheel gewijzigde dienstverlening door MTc, heeft Berijder het recht de Overeenkomst te ontbinden.  

Indien en voor zover enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, blijkt of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze Gebruiksvoorwaarden voor het overige onverminderd in stand en van toepassing. 

Laadsessies worden geleverd door Locatiehouders en niet via MTc. MTc is niet verantwoordelijk voor het Laadpunt dat door Berijder wordt gebruikt bij de Locatiehouder. MTc is niet verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van een Laadpunt of als het Laadpunt bijvoorbeeld schade heeft veroorzaakt aan het voertuig van Berijder. Berijder dient in dat geval contact op te nemen met de betreffende Locatiehouder. 

3. QRID App  

In opdracht van MTc is software ontwikkeld waarmee Locatiehouders een dynamisch prijsaanbod kunnen doen wanneer Berijder gebruik maakt van de elektrische laadinfrastructuur op het terrein van de Locatiehouder. De Locatiehouder communiceert dat aanbod aan Berijder via de QRID App.  

MTc stelt de QRID App met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van Berijder. Dat is een inspanningsverplichting, MTc kan niet garanderen dat de QRID App te allen tijde beschikbaar is voor Berijder. Het gebruik van de QRID App is altijd op eigen risico en verantwoordelijkheid van Berijder.  MTc garandeert niet: 

Dat de QRID App te allen tijde en zonder onderbrekingen, mankementen of storingen toegankelijk is; 

Dat de via de QRID App verstrekte informatie juist, actueel en volledig is. 

MTc is gerechtigd om de QRID App te wijzigen (bijvoorbeeld in geval van updates of wanneer (wets)wijzigingen hiertoe aanleiding geven), te staken of te beëindigen. MTc zal bij staking of beëindiging van de QRID App de Berijder hierover op de hoogte stellen. MTc is niet gehouden tot enige vergoeding bij het wijzigen, staken of beëindigen van de QRID App. 

Voor het beschikbaar stellen van de QRID App maakt MTc gebruik van diensten van derde partijen zoals Locatiehouders voor Laadsessies en van Betaaldiensten voor de financiële afhandeling van de transacties van Berijder.  

4. Gebruik van de App 

De QRID App wordt door MTc gedistribueerd via een App-store waar de Berijder de QRID App kan downloaden. Berijder dient om gebruik te kunnen maken van de QRID App deze te downloaden op het voor zijn apparaat beschikbare App-store. Berijder erkent en gaat ermee akkoord dat desbetreffende gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden van de exploitant van de App-store van toepassing zijn. MTc is geen partij bij de contractuele relatie tussen Berijder en exploitant van de App-store.  

Het gebruik van een App-store is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Berijder. MTc is geen partij bij de overeenkomst die de Berijder sluit met de betreffende App-store voor het gebruik daarvan. 

Om de QRID App te kunnen gebruiken, dient Berijder een Account aan te maken. In het registratieproces zal worden verzocht om de voor- en achternaam, een e-mailadres en wachtwoord te verstrekken ten behoeve van het aanmaken van het Account. Berijder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van een veilig wachtwoord en het veilig houden van Aanmeldgegevens.  

De Aanmeldgegevens zijn strikt persoonlijk, Berijder mag deze niet delen met derden om deze toegang tot de QRID App te verschaffen. MTc mag redelijkerwijs veronderstellen dat alle activiteiten die plaatsvinden binnen de QRID App het gevolg zijn van acties van Berijder. Al het gebruik van de QRID App en de acties die hieruit volgen met de Aanmeldgegevens van Berijder zijn voor risico en verantwoordelijkheid van Berijder.  

Zodra Berijder weet of reden heeft om te vermoeden dat Aanmeldgegevens in handen van onbevoegden zijn gevallen, dient Berijder MTc hiervan op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting van Berijder om onmiddellijk effectieve actie te ondernemen. 

MTc kan besluiten om het Account van Berijder te blokkeren, deactiveren of te verwijderen indien deze Gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd en/of in het verleden niet zijn nageleefd dan wel omdat zij daar een (andere) gegronde reden voor heeft, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade. MTc kan in zulke gevallen de toegang tot de QRID App tijdelijk of permanent ontzeggen, afhankelijk van de aard, ernst en duur van de overtreding. 

5. Kosten 

De QRID App kan kosteloos worden gedownload uit een App-store. Tarieven van de door Locatiehouder uitgebrachte proposities kan de Berijder in de QRID App raadplegen. 

6. In-App Aankopen 

De QRID App maakt het mogelijk om een aankoop tot een eenmalige Laadsessie te initiëren. Berijder initieert een Laadsessie door de QR-code op het Laadpunt te scannen. Berijder wordt bij een In-App Aankoop doorgeleid naar een betalingsomgeving van de Betaaldienst. Nadat Berijder de In-App Aankoop voltooid heeft, wordt de Laadsessie gestart. 

7. Privacy 

MTc verwerkt persoonsgegevens van Berijder wanneer deze gebruik maakt van de QRID App. Op het gebruik van de QRID App is de privacyverklaring van QRID van toepassing. De privacyverklaring kunt u raadplegen via de QRID App. 

8. Intellectuele Eigendomsrechten  

De IE-rechten met betrekking tot de QRID App, alsmede de via de QRID App toegankelijk gemaakte Content berusten bij MTc, Locatiehouder en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Berijder over te dragen of afstand te doen van enige IE-rechten.  

MTc verleent Berijder een persoonlijk een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht om de QRID App op het apparaat van Berijder te installeren en/of te gebruiken. Het is Berijder uitdrukkelijk verboden om toegang tot het Account aan derden te verschaffen. 

Het is Berijder uitdrukkelijk verboden om de QRID App toegankelijk te maken, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in de Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij MTc daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat. 

MTc behoudt het recht de Licentie per direct in te trekken als de Berijder deze Gebruiksvoorwaarden schendt, de QRID App misbruikt of als MTc besluit de QRID App niet langer aan te bieden.  

Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Berijder de QRID App, met inbegrip van de QRID App niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen op de QRID App. Daarnaast is het niet toegestaan beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen (op het gebruik) van de QRID App te verwijderen of te omzeilen. 

9. Duur en beëindiging  

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het moment Berijder de QRID App heeft gedownload en blijven van toepassing zolang Berijder de QRID App blijft gebruiken.  

Berijder kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen door het Account te (laten) verwijderen.  

MTc heeft het recht de Overeenkomst direct te ontbinden indien Berijder de Gebruiksvoorwaarden schendt, de QRID App misbruikt of wanneer MTc besluit de QRID App niet langer aan te bieden. 

10. Garanties, Vrijwaringen en Aansprakelijkheid  

De QRID App wordt ‘’as is’’ aangeboden. Het gebruik hiervan is voor eigen rekening en risico van Berijder. MTc sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard nadrukkelijk uit, waaronder begrepen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van de QRID App.  

Berijder erkent en aanvaardt dat zich (technische) onvolkomenheden kunnen voordoen en dat (onderhouds)werkzaamheden kunnen plaatsvinden, waardoor de QRID App (tijdelijk) niet beschikbaar is. MTc is niet aansprakelijk voor enige schade die Berijder als gevolg hiervan lijdt.  

MTc pleegt regelmatig onderhoud aan de QRID App. Hieronder wordt mede verstaan het uitbrengen van updates. Onder deze updates vallen onder andere het normale onderhoud van de software, het verhelpen van bugs en het bieden van fixes. Deze updates kunnen ook belangrijke wijzigingen inhouden, waaronder maar niet beperkt tot, beveiligingsupdates. Het is de verantwoordelijkheid van Berijder om de QRID App op het apparaat up to date te houden.  

MTc is niet aansprakelijk voor: 

verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van gegevens (waaronder Content); 

fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet; 

het beschikbaar zijn en functioneren van een Laadpunt van Locatiehouder. 

MTc is niet aansprakelijk voor schade die de Berijder leidt ten gevolge van onzorgvuldig gebruik van de QRID App of van een Laadpunt. Berijder vrijwaart MTc in dit kader voor enige aanspraak van derden.  

11. Toepasselijk recht en geschillen  

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

Alle geschillen die naar aanleiding van of ten gevolge van een overeenkomst tussen MTc en Berijder mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem.